Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży:

Poniższe warunki, dalej zwane OWS w połączeniu z fakturą stanowią warunki umowy kupna – sprzedaży.

Nazewnictwo:

Producent: Wytwórca Towaru.

Towar: Materiały eksploatacyjne gotowe oraz komponenty do regeneracji i produkcji kartridży drukujących i kopiujących w drukarkach, kopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych, w tym: tonery, bębny światłoczułe, wałki, listwy czyszczące, chipy i inne.

Faktura: Dokument sprzedaży stanowiący za każdym razem umowę wiążącą Strony.

Strony umowy:

Sprzedawca: Firma Print Green Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie

Kupujący: Dowolna firma nabywająca towary bezpośrednio od sprzedawcy.

Warunki:

Sposób wysyłki: Realizowany za pośrednictwem koncesjonowanych firm przewozowych DPD, GLS oraz Poczta Polska. Przy zamówieniach powyżej 500zł koszty wysyłki przechodzą na sprzedającego.

Formy płatności: Przelew na konto bankowe, pobranie, gotówka.

Warunki płatności: Ustalane zawsze indywidualnie.

Termin płatności i odsetki: Standardowym terminem płatności jest 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że na fakturze jest podany inny termin.

Ceny: Każda dokonana transakcja jest automatyczną akceptacją przez Kupującego cen i warunków sprzedaży podanych na fakturze. Do każdej ceny Sprzedawca dolicza podatek VAT w wysokości 23%.

Zwroty: Sprzedawca nie przyjmie zwrotu bez uprzedniego uzgodnienia i odeśle go na koszt Kupującego. Każdy zakupiony towar może być zwrócony przez Kupującego do Sprzedawcy bez podania powodów w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty dostarczenia go na adres wskazany przez Kupującego pod warunkiem, że towar i jego opakowanie będzie w stanie nienaruszonym. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na indywidualne zamówienie Kupującego. Sprzedawca nie akceptuje zwrotów towaru w terminie późniejszym z powodów innych niż reklamacje jakościowe. Zwroty reklamacyjne mogą być zgłaszane w terminie do 3miesięcy od daty dostarczenia towaru na adres wskazany przez Kupującego. Zwroty towaru, również reklamacyjne odbywają się zawsze na koszt Kupującego. 

Reklamacje: Kupujący obowiązany jest sprawdzić przesyłkę towaru w momencie jej odbioru. W przypadku zewnętrznego uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół z udziałem kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości odebranego towaru z fakturą, Kupujący natychmiast (w dniu przyjęcia Towaru) zawiadomi Sprzedawcę o tym fakcie, przesyłając mu pisemną informację o rozbieżnościach celem umożliwienia weryfikacji i kontroli przesyłki. W przypadku niezachowania w/w warunków Kupujący nie może dochodzić roszczeń z tego tytułu. Kupujący zawiadamia Sprzedawcę o wadach jakościowych Towaru w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich odbioru. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi reklamację Towaru z powodów jakościowych w terminie podanym w OWS i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym potwierdzi się, że nosi on wady produkcyjne. Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i zwróci pieniądze w wysokości ceny zakupu Towaru przez Kupującego, bez żadnych opłat dodatkowych. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru, jeśli Kupujący nie zastosuje się do procedury reklamacyjnej w szczególności, jeśli nie wypełni formularza znajdującego się na końcu regulaminu.

Rozliczenia: Ustalenie limitu kredytowego przez Sprzedawcę dla Kupującego jako kupującego jest przedmiotem wzajemnych negocjacji i może zostać zmienione w każdej chwili bez podawania przyczyn.

Gwarancja: Sprzedawca odpowiada za Towar tylko wówczas, gdy został on zastosowany w modelach urządzeń podanych na fakturze lub w ofercie Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do warunków gwarancji udzielanej na sprzedawany Towar przez jego Producenta. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi reklamację Towaru z powodów jakościowych w terminie podanym w OWS i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym potwierdzi się, że nosi on wady produkcyjne, Sprzedawca wymieni Kupującemu ten Towar na Towar wolny od wad lub zwróci pieniądze w wysokości ceny jego zakupu przez Kupującego, bez żadnych opłat dodatkowych. Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego dostarczenia: próbek, wydruków i innych dowodów potrzebnych do weryfikacji reklamacji. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru, jeśli Kupujący nie zastosuje się do procedury reklamacyjnej, w szczególności jeśli nie wypełni formularza reklamacyjnego.

Ograniczenie Szkód i zrzeczenie się rekompensat: Sprzedawca kupując Towary bezpośrednio u Producentów dokłada najlepszego starania, by sprzedawane przez niego towary były dobrej jakości oraz nie naruszały praw autorskich czy patentów. W żadnym wypadku Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, jakie mogą powstać u Kupującego lub osób trzecich w związku z zakupem i nabyciem w/w Towarów lub ich użyciem i zastosowaniem. Sprzedawca nie będzie ponosił też kosztów ekspertyz i testów w/w Towarów wykonanych przez Kupującego lub osoby trzecie chyba, że zlecenie ich wykonania na koszt Sprzedawcy pochodzić będzie od uprawnionych do tego organów działających na podstawie przepisów prawa..

Miejsce rozstrzygania sporów sądowych: Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania swoich sporów, w przypadku jednak, gdy nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Sprzedawcy.

Częściowa nieważność: W sytuacji, gdyby jeden z Ogólnych Warunków Sprzedaży okazał się nieważny, nie spowoduje to naruszenia ważności pozostałych, które pozostają wiążące dla Stron.

Pliki do pobrania:
Customer Service form (PL) v 2.0
chip form (PL) v 2.0

nowości

  • Chipy do Lexmarków E 260 360 460 oraz T 650 juz dostępne w atrakcyjnych cenach!

  • Lexmark MS i MX toner i chipy na wszystkie wydajności juz w ofercie!

  • OPC Summit o zwiększonej wytrzymałości dzięki powłoce teflonowej do HP, Samsungów i Lexmarków w atrakcyjnych cenach tylko u nas!

Newsletter